home webboardnews and events gallery mobile fun download
 
 
L3 Sara : สิรินาำฎ เบรทซ์เค่
   
ชื่อ:
สิรินาฎ เบรทซ์เค่
ชื่อเล่น:
ซาร่า
วันเดือนปีเกิด:
12 สิงหาคม 2534
   
ลักษณะส่วนตัว:
 
น้ำหนัก:
50 กิโลกรัม
ส่วนสูง:
173 เ็ซนติเมตร
 
ประวัติการศึกษา:
กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ
งานอดิเรก:
-
ความสามารถพิเศษ:
ร้องเพลง, เต้น, พูดได้ 4 ภาษา
ผลงานที่ผ่านมา:
-